Nákupní košík je prázdný.

Úvodní stránka » Společnost » Valná hromada
Představenstvo akciové společnosti
Baltaxia a.s.
se sídlem v Liberci, U Nisy 604/15, PSČ 460 01, IČ 25013921
zapsaná v OR u Krajského soudu Ústí nad Labem, odd. B, vložka 878
oznamuje, že svolává náhradní valnou hromadu Baltaxia a.s. za rok 2018
 
která se bude konat v termínu dne 25. 3. 2020, v 9.00 hod. v sídle společnosti.
 
Pořad jednání:
1.  Presence a zahájení, volba orgánů valné hromady, ověření schopnosti se usnášet
2.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 
     2018, řádná účetní závěrka, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zpráva 
     nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2018, informace o uzavřených
     smlouvách mezi spřízněnými osobami společnosti Baltaxia a.s.
3. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na
     vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského
    výsledku
5. Schválení auditora na účetní rok 2019
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
7. Potvrzení platnosti pracovní smlouvy předsedy představenstva Ing. Sauliuse Bazevičiuse ze dne
     17.2.1997 z důvodu právních úprav souběhu pracovních smluv a smluv o výkonu funkce.
8. Závěr
   
Řádná účetní závěrka za rok 2018 je pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 v sídle společnosti Baltaxia a.s., Liberec.