Nákupní košík je prázdný.

Úvodní stránka » Společnost » Valná hromada

 

Představenstvo akciové společnosti
Baltaxia a.s.
se sídlem v Liberci, U Nisy 604/15, PSČ 460 01, IČ 25013921
zapsaná v OR u Krajského soudu Ústí nad Labem, odd. B, vložka 878
oznamuje, že svolává náhradní valnou hromadu,

která se bude konat v termínu dne 09. 05. 2024, v 9.00 hod. v sídle společnosti.

Pořad jednání:
1.  Presence a zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba orgánů valné hromady
2.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 
     2022, řádná účetní závěrka, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zpráva 
     nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2022
3. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na
     vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na vypořádání hospodářského
    výsledku
5. Schválení auditora na účetní rok 2023
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr

Řádná účetní závěrka za rok 2022 je pro akcionáře k nahlédnutí 30 dní před konáním val. hromady v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 v sídle společnosti Baltaxia a.s., Liberec.